Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski w zakresie realizacji praw osób których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl lub bezpośrednio w siedzibie administratora w formie pisemnego wniosku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wuoz.bialystok.pl

Zasady uzyskiwania zezwolenia i pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni wpisane do rejestru zabytków:

Usunięcie drzew i krzewów rosnących na w/w terenach podlega przepisom ustawy                    o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Wobec powyższego należy uzyskać zarówno pozwolenie, jak i zezwolenie na usunięcie drzew na podstawie przepisów tych dwóch ustaw. W tym celu należy złożyć dwa wnioski  – o wydanie zezwolenia i o wydanie pozwolenia. Wzory wniosków znajdują się na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w zakładce „Druki i formularze”.

Nieruchomości lub ich części wpisane do rejestru zabytków inne niż parki, ogrody, formy zaprojektowanej zieleni:

Usunięcie drzew lub krzewów podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody. Wobec powyższego należy uzyskać zezwolenie na podstawie przepisów tej ustawy. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Wzór wniosku znajduje się na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w zakładce „Druki i formularze”

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew:

Jeżeli drzewa rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest obowiązany zgodnie z ustawa o ochronie przyrody dokonać wyłącznie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód drzewa na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych drzew

Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w zakładce „Druki i formularze”.