Przeskocz do treści

Dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków! W tym dniu w szczególny sposób dziękujemy wszystkim pracownikom Służb Konserwatorskich i pasjonatom zabytków za codzienną pracę podejmowaną na rzecz ochrony naszego dziedzictwa kulturowego. Życzymy dalszego zaangażowania i nieustającej pasji. 

Czytaj dalej... "MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW"

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim wyznawcom prawosławia i wiernym innych obrządków wschodnich życzymy spokoju, wzajemnej życzliwości, pogody ducha i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego. Niech świąteczny czas, spędzony bez trosk i zmartwień, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
wraz z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku

Zmartwychwstanie, ok. 1846 r., cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku

Decyzją z dn. 06 kwietnia 2020 r. Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków – prof. Małgorzata Dajnowicz wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego dom mieszkalny Stanisława i Stanisławy Bełdowskich przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Białymstoku.

Czytaj dalej... "DOM STANISŁAWA I STANISŁAWY BEŁDOWSKICH W BIAŁYMSTOKU ZABYTKIEM"

Miło nam poinformować, że w tym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęły 82 wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa podlaskiego na kwotę ponad 8,5 mln zł. Wnioski są teraz sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski.

Zarządzeniem z dnia 27.03.2020 r. Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków – prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Czytaj dalej... "DOM KULTURY MUZUŁMAŃSKIEJ, UL. PIASTOWSKA 13F W BIAŁYMSTOKU ZABYTKIEM"

Obrazy: Zmartwychwstanie Pańskiej z XVIII/XIX w., Pokłon Pasterzy z XVIII/XIX w., Jezus Chrystus św. Jakub Apostoł wraz z koroną z 1 poł. XVIII w. oraz ikony: św. Antoni Pieczerski z XVIII/XIX w. i św. Jerzy Zwycięzca z 1 poł. XIX w. zostały wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego na wniosek parafii prawosławnej pw. Św. Ap. Jakuba s. Alfeusza w Łosince.

Czytaj dalej... "DZIEŁA SZTUKI W REJESTRZE ZABYTKÓW RUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od 20 marca zmieniają się zasady przyjmowania petentów w Podlaskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

"§ 10. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

  1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośredni obsługę interesantów.

2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki."

W związku z powyższym, wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się również rezerwację nowych wizyt.

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.

Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną lub pocztową (tradycyjną) na adres Urzędu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 – 554 Białystok
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich petentów, którzy chcieliby skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, prosimy o uzgodnienia w tym zakresie wyłącznie telefonicznie - kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu (85) 74-12-332 lub z pracownikiem prowadzącym sprawę.   

Telefony do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku:
Białystok ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/kontakt/pracownicy/
Suwałki ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-suwalkach/
Łomża ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-lomzy/

Zachęcamy także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl. Aby potwierdzić profil zaufany, nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej - na stronie www.pz.gov.pl.

Kaplica rodziny Bazylewskich (obecnie kaplica pw. Św. Tomasza w Dubinach), cmentarz prawosławny rodziny Bazylewskich w Dubinach i ogrodzenie cmentarza zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego.

Czytaj dalej... "KOLEJNE OBIEKTY W REJESTRZE ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"