Przeskocz do treści

Podstawy prawne

PRZEPISY PRAWA

 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 lipca 2017 r. o w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa;
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury;
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 1997 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. o organizacji i sposobie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych;
 • rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych;
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych;
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • ustawa z 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych;
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się;
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy;
 • rozporządzenie RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 • ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • ustawa z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawa z dnia ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;
 • ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi;
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r.Prawo przedsiębiorców;
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców
  oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi;
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych;
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
 • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.