BUDOWA WINDY PRZY PLEBANII KOŚCIOŁA ŚW. ROCHA W BIAŁYMSTOKU

Stanowisko prof. Małgorzaty Dajnowicz, Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków w zakresie adaptacji zewnętrznej windy osobowej wraz  z przebudową zabytkowej plebanii zespołu kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku. 

Wniosek dotyczący budowy zewnętrznej windy osobowej wraz z przebudową plebanii w założeniu kościoła św. Rocha w Białymstoku był opiniowany podczas ostatniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków. Przypomnieć należy, że przedłożony do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku projekt przewiduje dobudowę zewnętrznej windy osobowej obsługującej wszystkie kondygnacje naziemne. Zakres planowanych działań miałby objąć także prace adaptacyjne na poszczególnych kondygnacjach w obu skrzydłach budynku, a także przebudowę niektórych pomieszczeń w celu dostosowania ich do nowych wymogów użytkowych.

Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku jest dziełem o wyjątkowej wartości artystycznej. W uznaniu szczególnego znaczenia dla dziedzictwa narodowego i kultury polskiej kościół św. Rocha został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 10 grudnia 2018 roku. W związku z tym szczególnym wyróżnieniem oraz ze względu na unikatową wartością artystyczną zespołu zabudowań kościoła św. Rocha, wszelkie plany działań modernizacyjnych dotyczące tego miejsca muszą być poddane szczegółowej analizie i nie mogą zniekształcać bądź uszczuplać jego walorów zabytkowych.

Zasadność budowy windy przy obiekcie, w którym obecnie oprócz plebani znajdują się m.in. biura organizacji społecznych i innych instytucji, związana jest z koniecznością dostosowania budynku do współczesnych wymogów cywilizacyjnych. Biorąc pod uwagę opinię Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, uznaję za dopuszczalne adaptację lekkiej, przeszklonej konstrukcji windy o niewielkiej kubaturze na zewnątrz obiektu w zaproponowanej lokalizacji, jednak w formie, która nie zaburzyłaby proporcji i architektury obiektu, a także nie wpłynęłaby na odbiór jego wartości zabytkowych. Należałoby przede wszystkim zmniejszyć proponowaną w projekcie kubaturę oraz wysokość aneksu mieszczącego szyb windy – absolutnie do niezbędnego minimum.

prof. Małgorzata Dajnowicz

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków