KOLEKTORY SŁONECZNE NA ZABYTKACH

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem oraz pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wydawania pozwoleń na instalację kolektorów słonecznych na terenach i przy obiektach objętych ochroną konserwatorską, poniżej przedstawiamy informację, które mamy nadzieję pozwolą Państwu na usprawnienie realizacji planowanej inwestycji.

1. Przed złożeniem wniosku, na stronie urzędu, w zakładce Decyzje o wpisie do rejestru zabytków układu przestrzennego można sprawdzić czy Państwa nieruchomość znajduje się na terenie objętym ochroną organu. Jeśli informacje zawarte na ww. stronie okażą się dla Państwa niewystarczające, możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji w Wydziale Rejestru i Dokumentacji pod numerem telefonu (0-85) 741-23-32 wew. 39.

2. Wniosek znajdą państwo na stronie urzędu.

3. We wniosku wskazane zostały załączniki, które należy dołączyć do dokumentacji. W szczególności należy pamiętać , że wniosek zawierać powinien:

  • Precyzyjne wskazanie dokładnej lokalizacji inwestycji i mocy instalacji fotowoltaicznej.
  • Wskazanie względem stron świata gdzie zostaną zamontowane moduły fotowoltaiczne.
  • Oznaczenie lokalizacji inwestycji na kopii mapy (np. zasadniczej).
  • Podpis autora projektu.
  • Projekt należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
  • Wniosek należy podpisać przez wszystkich właścicieli lub powinien zawierać zgodę wszystkich współwłaścicieli.
  • W celu przyspieszenia rozpoznania sprawy można zrzec się prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym, poprzez złożenie wniosku  o odstąpieniu od zasady wysłuchania stron. Wzór wniosku dostępny jest na stronie urzędu.

4. Należy pamiętać o przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (tj. np. wpisu z rejestru gruntów lub księgi wieczystej) oraz o załączeniu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

Zachęcamy również do wskazania numeru kontaktowego, który w przypadku konieczności modyfikacji lub uzupełniania wniosku ułatwi kontakt z urzędem.

Organ przypomina, że każdy wniosek rozpoznawany jest indywidualnie i podlega ocenie merytorycznej na bazie złożonej dokumentacji, w tym w szczególności projektu budowlanego. Trzeba przy tym zauważyć, że wobec realizacji inwestycji na terenach wpisanych do rejestru zabytków, WUOZ rekomenduje projektowanie kolektorów od strony podwórzy, w sposób jak najmniej widoczny. W szczególności zachęcamy do projektowania tego typu instalacji na gruncie, w głębi posesji. W przypadku zaś obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków instalacje fotowoltaiczne nie powinny być projektowane bezpośrednio na dachach tych obiektów. Proponuje się ich lokalizację na gruncie, w możliwie największym oddaleniu od zabytku.

W przypadku dalszych pytań możliwy jest kontakt z pracownikiem, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Numer telefonu pracownika prowadzącego sprawy z terenu Państwa miejscowości znajdą Państwo na stronie urzędu.