KOLEKTORY SŁONECZNE NA ZABYTKACH

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem oraz pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wydawania pozwoleń na instalację kolektorów słonecznych na terenach i przy obiektach objętych ochroną konserwatorską, poniżej przedstawiamy informację, które mamy nadzieję pozwolą Państwu na usprawnienie realizacji planowanej inwestycji.

1. Przed złożeniem wniosku, na stronie urzędu, w zakładce Decyzje o wpisie do rejestru zabytków układu przestrzennego można sprawdzić czy Państwa nieruchomość znajduje się na terenie objętym ochroną organu. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, prosimy o zapytanie na adres mailowy: sekretariat@wuoz.bialystok.pl.

2. Wniosek znajdą państwo na stronie urzędu.

3. We wniosku wskazane zostały załączniki, które należy dołączyć do dokumentacji. W szczególności należy pamiętać , że wniosek zawierać powinien:

  • Precyzyjne wskazanie dokładnej lokalizacji inwestycji i mocy instalacji fotowoltaicznej.
  • Wskazanie względem stron świata gdzie zostaną zamontowane moduły fotowoltaiczne.
  • Oznaczenie lokalizacji inwestycji na kopii mapy (np. zasadniczej).
  • Podpis autora projektu.
  • Projekt należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
  • Wniosek należy podpisać przez wszystkich właścicieli lub powinien zawierać zgodę wszystkich współwłaścicieli.
  • W celu przyspieszenia rozpoznania sprawy można zrzec się prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym, poprzez złożenie wniosku  o odstąpieniu od zasady wysłuchania stron. Wzór wniosku dostępny jest na stronie urzędu.

4. Należy pamiętać o przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (tj. np. wpisu z rejestru gruntów lub księgi wieczystej) oraz o załączeniu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

Zachęcamy również do wskazania numeru kontaktowego, który w przypadku konieczności modyfikacji lub uzupełniania wniosku ułatwi kontakt z urzędem.

Organ przypomina, że każdy wniosek rozpoznawany jest indywidualnie i podlega ocenie merytorycznej na bazie złożonej dokumentacji, w tym w szczególności projektu budowlanego. Trzeba przy tym zauważyć, że wobec realizacji inwestycji na terenach wpisanych do rejestru zabytków, WUOZ rekomenduje projektowanie kolektorów od strony podwórzy, w sposób jak najmniej widoczny. W szczególności zachęcamy do projektowania tego typu instalacji na gruncie, w głębi posesji. W przypadku zaś obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków instalacje fotowoltaiczne nie powinny być projektowane bezpośrednio na dachach tych obiektów. Proponuje się ich lokalizację na gruncie, w możliwie największym oddaleniu od zabytku.

W przypadku dalszych pytań możliwy jest kontakt z pracownikiem, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Numer telefonu pracownika prowadzącego sprawy z terenu Państwa miejscowości znajdą Państwo na stronie urzędu.