O nas

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku należy w szczególności:

 • prowadzenie rejestru zabytków;
 • prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 • sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
 • organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zgodnie z opracowanym planem kontroli oraz kontroli doraźnych;
 • opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów;
 • uzgadnianie projektów oraz zmian w planach zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • upowszechniane wiedzy o zabytkach;
 • współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • weryfikacja wniosków składanych przez użytkowników i właścicieli o dotacje i refundacje z budżetu państwa;
 • realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • prowadzenie archiwum zakładowego.

Do zadań Delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku należy w szczególności:

 • ochrona krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych i ruralistycznych w planowaniu przestrzennym;
 • ochrona zabytków architektury i budownictwa, w tym budownictwa obronnego oraz nieruchomych zabytków techniki;
 • ochrona cmentarzy, parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni;
 • ochrona miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
 • ochrona zabytków ruchomych, w tym dzieł sztuki, rzemiosła artystycznego, wytworów techniki, sztuki ludowej i rękodzieła, jak również sprawy;
 • ochrona zabytków archeologicznych, w  tym pozostałości terenowych pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzysk, kurhanów oraz reliktów działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Delegatura w Łomży obejmuje zasięgiem działania miasto Łomża oraz powiaty: łomżyński, grajewski, kolneński, wysokomazowiecki i zambrowski.

Delegatura w Suwałkach obejmuje zasięgiem działania powiaty: sejneński i suwalski.