Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności serwisu internetowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Tyszka, adres poczty elektronicznej media@wuoz.bialystok.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (85) 74-12-332. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich).

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Adres organu odwoławczego: ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@wuoz.bialystok.pl telefon organu odwoławczego: 85 74-12-332.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

Budynek, dawny Pałac Hasbacha, budynek zabytkowy, który został zaadaptowany dla działalności administracyjno-biurowej, trzykondygnacyjny bez windy, o nieregularnej bryle. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno główne przy którym został zamontowany przycisk wzywający, jak również jest zapewniony dostęp przez rozkładaną rampę. Przy bocznym wejściu jest zamontowana balustrada. Dojście do budynku jest utwardzone, z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa petentów odbywa się na parterze obiektu (biuro podawcze i sale spotkań – cicha sala), na holu znajduje się kącik dla dzieci i miejsce na duży bagaż. Na parterze budynku jest pomieszczenie przystosowane dla matki karmiącej z przewijakiem.

Urząd posiada do dyspozycji przenośną, jak i stacjonarną (w biurze podawczym) pętlę indukcyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma informacji głosowych.

W części budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

W otoczeniu budynku znajdują się dwa przystanki autobusowe: na ul. ks. S. Suchowolca, przystanek – nr 093 MYŚLIWSKA – linie 2 i 101 oraz na ul. Dojlidy Fabryczne, przystanek nr 095 KS. S. SUCHOWOLCA – linie 2 i 101.

Budynek: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Łomży – ul. Nowa 2, 18-400 Łomża.

Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Łomży znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku, będącym obecnie w zarządzie Prezydenta Miasta Łomża. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Nowej 2 w Łomży. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym, od strony ulicy Kopernika znajduje się winda zewnętrzna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, oznakowane za pomocą znaku pionowego i poziomego na parkingu. Przy tylnym wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich oraz wewnątrz budynku – winda przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobom niepełnosprawnym ruchowo lub poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Pokoje o nr 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 zajmowane przez Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Łomży mieszczą się na czwartym piętrze na końcu korytarza. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie mają progów, ale nie posiadają odpowiedniej szerokości dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Korytarze w budynku pozwalają na przemieszczanie się osób na wózku inwalidzkim. Toalety na IV piętrze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach – ul. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki.

Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku, będącym obecnie w zarządzie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Pułaskiego 73 w Suwałkach. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Przed głównym wejściem do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Pokoje o nr 301, 302, 303, 304, 305 i 307A zajmowane przez Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach mieszczą się na trzecim piętrze budynku.

Udogodnienia: Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach ma możliwość przyjęcia interesantów z ograniczoną dostępnością na parterze budynku po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu spotkania.

Udogodnienia:

  1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB
  2. strona posiada wersję o dużym kontraście
  3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki