Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności serwisu internetowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-14.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Tyszka, adres poczty elektronicznej media@wuoz.bialystok.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (85) 74-12-332. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować
żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Adres organu odwoławczego: ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@wuoz.bialystok.pl
Telefon organu odwoławczego: 85 74-12-332

Dostępność architektoniczna

Główna działalność podmiotu prowadzona jest w budynku zabytkowym, dwukondygnacyjnym bez windy. Obsługa petentów odbywa się na parterze obiektu (biuro podawcze i sale spotkań), do których zapewniony jest dostęp poprzez rozkładaną rampę.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma informacji głosowych.

Udogodnienia

1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB
2. strona posiada wersję o dużym kontraście
3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki