ZASTĘPCA PWKZ

Karol Łopatecki - zastępca PWKZ

Dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB – zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od 2004 r. zajmuje się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego prowadząc działalność naukową i dydaktyczną. Współredaktor naukowych serii wydawniczych „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” oraz „Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego”. Prawnik (habilitacja) i historyk (doktorat) zajmujący się historią i dziedzictwem historycznego Podlasia. Kierownik trzech wieloosobowych zespołów badawczych prowadzonych w obrębie Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Stypendysta fundacji z Brzezia-Lanckorońskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2022 r. zastępca redaktor naczelnej Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego oraz członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Autor 19 monografii naukowych i edycji źródłowych, redaktor 21 prac zbiorowych i 169 artykułów naukowych. Uczestniczy w pracach Komisji Lituanistycznej oraz Komisji Historii Wojskowości działających przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, a także Zespołu Historii Kartografii funkcjonującej przy Instytucie Historii Nauki PAN. Działa w zarządzie Polskiego Towarzystwa Historycznego – oddział w Białymstoku.

Curriculum Viatae:

https://uwb.academia.edu/Karol%C5%81opatecki/CurriculumVitae.

Dorobek naukowy:

https://uwb.academia.edu/Karol%C5%81opatecki,

https://www.researchgate.net/profile/Karol-Lopatecki,

Wskaźniki bibliometryczne: https://scholar.google.pl/citations?user=d1uViPwAAAAJ&hl=pl.

Kontakt: klopatecki@wuoz.bialystok.pl