Patronat

Otrzymanie patronatu honorowego Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wiąże się z przesłaniem wniosku do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o patronat honorowy nad wydarzeniem wraz z opisem wydarzenia i informacją o organizatorze i przesłaniu na jeden z poniższych adresów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23,

15-554 Białystok

  • pocztą elektroniczną: media@wuoz.bialystok.pl
  • lub złożyć w biurze podawczym/sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
    w Białymstoku

Prośbę o patronat należy przesłać przynajmniej 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.

Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu.

O patronat honorowy Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków może ubiegać się każdy kto organizuje wydarzenie, które posiada szczególną rangę związaną z dziedzictwem kulturowym.

Co daje patronat honorowy Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

  • podkreśla rangę wydarzenia,
  • możliwość umieszczenia logo Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z podpisem „Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków ” na wszystkich materiałach promujących wydarzenie.

Otrzymanie patronatu honorowego Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zobowiązuje organizatora do:

  • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz umieszczenia logo Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we wszystkich materiałach organizatora,
  • dołączenia linku wuoz.bialystok.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora,
  • przekazania do biura podawczego/sekretariatu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku materiałów/publikacji po zakończeniu wydarzenia.