DOTACJE – ZMIANY W PRZEPISACH

22 kwietnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozporządzenie wprowadziło kilka zmian w odniesieniu do obowiązującego dotychczas Rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2017 r.

  • Przesunięcie terminu składania do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosków o udzielenie dotacji celowej, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – z 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, na 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wydłużeniu z dwóch do trzech miesięcy ulegnie również termin rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej  w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  • Wprowadzenie możliwości składania do wojewódzkich konserwatorów zabytków wniosków o przyznanie dotacji celowej poza wyznaczonymi terminami naborów wniosków w sytuacji, gdy prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dotychczas dotacje w tym trybie mogły być udzielane wyłącznie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, co utrudniało dostęp do środków publicznych na ratowanie najbardziej zagrożonych zabytków.
  • Wskazanie w rozporządzeniu jako obowiązkowego na etapie składania wniosku o udzielenie dotacji załącznika w postaci pozwolenia organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.