BUDYNEK FABRYKI KRYŃSKICH W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zarządzeniem z dnia 17.03.2021 roku, podlaska konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków budynek fabryczny w fabryce Kryńskich (część wsch. i środkowa) przy ul. Nowy Świat 88 w Supraślu.

Powstanie budynku datuje się na przełom XIX i XX wieku. Obiekt wznoszony był w dwóch lub trzech etapach, przy czym najnowsza część – zachodnia i południowa (prawdopodobnie z lat 60. XX wieku) nie mają wartości zabytkowych. Obecnie budynek jest nieużytkowany. 

Przypominamy, że w dalszym ciągu toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego dwóch budynków dawnej fabryki włókienniczej M. A. Kryńskiego w Supraślu.” – prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków. 

Oddzielne postępowanie dotyczy wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego dwóch budynków magazynowych dawnej Supraskiej Sukiennej Manufaktury S.H. Cytrona w Supraślu.

Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.