Budynek przy ul. Jurowieckiej 60 w rejestrze zabytków

Budynek przy ul. Jurowieckiej 60 jest sztandarowym przykładem ceglanej architektury mieszkalnej miasta Białegostoku, przełomu XIX i XX wieku. W dniu 20 marca 2023 r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisała decyzję dotyczącą jego wpisu do rejestru zabytków.

Posesję przy obecnej ul. Jurowieckiej 60 w Białymstoku kupił w 1895 r. od Aleksandra Żuryńskiego i Jana Korbuta białostocki kupiec Gustaw Gielich. Na przestrzeni lat nieruchomość posiadała wielu właścicieli. Obecnie dom przy ul. Jurowieckiej 60 należy do osób prywatnych i pełni funkcję hotelu.

Nieruchomość wyróżnia się oryginalną ornamentyką wykonaną z czerwonej cegły, która kontrastuje z licowanymi żółtą cegłą elewacjami. Nad oknami i drzwiami wszystkich elewacji, znajdują się łuki nadokienne z ozdobnymi dwubarwnymi zwornikami. Na narożach wprowadzono lizeny i pilastry zaakcentowane wewnętrznymi płycinami. Dom wieńczy wydatny gzyms złożony z rzędu ukośnie ustawionych cegieł i kształtek. Ze względu na duży stopień zachowania oryginalnej substancji, bryła i elewacje domu mają również wartość jako przedmiot badań nad budownictwem mieszkaniowym Białegostoku.

Zdaniem organu konserwatorskiego wpis do rejestru zabytków domu przy ul. Jurowieckiej 60 w Białymstoku leży w interesie społecznym, ze względu na zachowane wartości artystyczne. Elewacje i bryła domu stanowią autentyczny dokument historii rozwoju architektonicznego i urbanistycznego miasta Białegostoku zachodzącego na przełomie XIX i XX w. Dom przetrwały działania wojenne bez żadnych istotnych uszkodzeń. Należy do nielicznej grupy obiektów zabytkowych z zachowanym oryginalnym układem dekoracji ceglanej. Jego elewacje zostały opracowane szczegółowo, z użyciem ogromnej ilości detalu. Zmianom nie uległa też jego bryła. Świadczy to o zachowanym walorze autentyczności przedmiotowego domu. Troska o zachowanie i ochronę tej historycznej tkanki miejskiej leży w interesie społecznym – czytamy w decyzji wpisu do rejestru zabytków.