DOTACJE 2020

Właściciele lub posiadacze zabytków będący osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami organizacyjnymi mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa podlaskiego.

W projekcie ustawy budżetowej do dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziano 2 miliony 270 tysięcy złotych. 

28 lutego upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace planowane do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku.

30 czerwca upływa termin składania wniosków PWKZ na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów).

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w sekretariacie Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku przy ul. Dojlidy 23 w Białymstoku. Wnioski można składać również pocztą na adres WUOZ w Białymstoku. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do WUOZ lub do delegatury WUOZ oraz, dla wniosków wysłanych pocztą, data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek z wykazem koniecznych dokumentów niezbędnych przy udzieleniu przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji, znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://wuoz.bialystok.pl/dotacje-pwkz/