DOTACJE 2021

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2021 roku. 

Wybrane zabytki, przy których przeprowadzone prace były dofinansowane przez PWKZ w 2020 roku.

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

W projekcie ustawy budżetowej do dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziano 2 miliony 270 tysięcy złotych. 

Wnioski o udzielenie dotacji należy przesłać pocztą na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok) lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00). 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data dostarczenia wniosku do WUOZ w Białymstoku lub dla wniosków wysłanych pocztą – data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków o dotacje upływa 28 lutego, natomiast termin składania wniosków o refundację poniesionych kosztów – 30 czerwca.

Regulamin oraz wniosek o udzielenie dotacji dostępne są na stronie internetowej: DOTACJE PWKZ.