Dotacje PWKZ 2022

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Rozdysponowano ponad 2,2 mln zł.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 67 wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków udzielono 44 dotacji. Rekordowa dotacja wynosząca 150 000,00 zł została przyznana na remont prawosławnej kaplicy cmentarnej pw. Św. Marii Magdaleny w Białymstoku informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

Kolejna dotacja w wysokości 130 000,00 zł została udzielona na remont konstrukcji północno-zachodniej wieży kościelnej i zmianę pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych. Z kolei kwotę 100 000,00 zł PWKZ przeznaczył na przywrócenie blasku dworowi Lutosławskich – modernizację i rewaloryzację Muzeum Przyrody w Drozdowie, etap II, XIX w., wymiana połaci dachowych w części dworkowej.

Środki z budżetu PWKZ przyznano również instytucjom: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał 40 000,00 zł na prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku tj.: schody S3 i taras T3 przy żelaznej balustradzie – kontynuacja prac. Wigierska Kolej Wąskotorowa S.C. Lucyna Huryn Stanisław Huryn otrzymała 50 000,00 zł na remont pokrycia dachowego lokomotywowni, budynku muzeum. Natomiast Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Waryńskiego 4 w Białymstoku otrzymała dotację w wysokości 70 000,00 zł na remont kamienicy z końca XIX wieku – etap III (ostatni): remont elewacji od strony ul. Częstochowskiej wraz z wymianą części stolarki okiennej i wymianą drzwi zewnętrznych oraz instalację daszku szklanego na budynku. Proces weryfikacji pomyślnie przeszły również podmioty prywatne.

Wiele obiektów otrzymało dotację ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po raz pierwszy, m.in. Fundacja Imienia Własnego – prace konserwatorsko-restauracyjne przy XVIII-wiecznej kapliczce na cmentarzu kościelnym w Miłkowicach-Maćkach. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w  Wąsoszu – zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej, Parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Rygałówce – konserwacja i renowacja zabytkowego unickiego obrazu Świętej Trójcy z początku XIX w. – II etap oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie – kontynuacja konserwacji ołtarza głównego.

Pełna lista przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.