Dotacje PWKZ 2023

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Rozdysponowano ponad 2 mln zł.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 76 wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków udzielono 49 dotacji. Rekordowa dotacja wynosząca 100 000 zł została przyznana na remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych, jest to kontynuacja prac.

Beneficjentami także zostali: Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Jakuba w Łosince, kwotę 30000 zł przyznano na prace konserwatorskie przy Ikonie z wizerunkiem Jezusa Chrystusa, Św. Jakuba Apostoła oraz Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach, 50 000 zł zostanie przeznaczone na remont zabytkowego ogrodzenia przy cerkwi parafialnej.

Środki z budżetu PWKZ przyznano również instytucjom: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał 80 000 zł na prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku, Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie otrzymało 60 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę części dworkowej.

Pierwszy raz od lat, dotację PWKZ przyznano Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie, kwota 30 000 zł zostanie przeznaczona na prace konserwatorsko-restauratorskie ambony znajdującej się w kościele parafialnym oraz Parafii Narodzenia NMP w Krypnie, dotacja w wysokości 60 000 zł zostanie przekazana na prace konserwatorskie i renowacyjne sklepień, ścian i detalu architektonicznego wnętrza kościoła parafialnego.

Wykaz udzielonych dotacji