Dotacje PWKZ 2023

Trwa formalna ocena złożonych do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 75 wniosków o przyznanie dotacji ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2023 roku.

Wnioski są aktualnie sprawdzane pod względem formalnym. Te prawidłowo wypełnione i złożone będą poddane dalszej ocenie merytorycznej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, wnioskodawcami w większości są parafie, zarówno prawosławne, jak i katolickie, ale również podmioty prywatne.

Większość złożonych wniosków dotyczy prac prowadzonych przy zabytkach nieruchomych. Zadania dotyczą m.in. remontów elewacji, dachów i dzwonnic. Planowane przez wnioskodawców prace przy zabytkach ruchomych to przede wszystkim  konserwacje ołtarzy, obrazów i  ikon.

Łączna wnioskowana kwota to w tym roku prawie 11 mln zł. Podlaska Konserwator Zabytków dysponuje budżetem 2 miliony 270 tysięcy złotych.