KANAŁ AUGUSTOWSKI Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ

Zabytkowy Kanał Augustowski został nagrodzony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych. To najważniejsze wyróżnienie hydrologiczne w Europie.

Kanał Augustowski zdobył „Regional Hydro-Environment Heritage Award” jako skarb inżynierii hydraulicznej. Nagrodę ogłoszono podczas szóstego europejskiego kongresu IAHR zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Przyznanie nagród było wydarzeniem towarzyszącym 6. Międzynarodowemu Kongresowi Wodnemu IAHR, w którym wzięło udział ponad 400 specjalistów z 53 krajów. Organizatorami tegorocznego wydarzenia były: PAN, SGGW i Instytut Geofizyki PAN. Kongres odbył się w dn. 15-18 lutego pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych (The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research).

Nagrodę otrzymały też Bulwary Wiślane w Warszawie.

źródło: propertydesign.pl

Kanał Augustowski jest przykładem harmonijnego połączenia zabytku techniki z wartościami przyrodniczymi i kulturowymi krajobrazu, stanowiącego materialne świadectwo XIX-wiecznej kultury technicznej polskich inżynierów. W 2007 roku rozporządzeniem Prezydenta RP Kanał Augustowski został uznany za Pomnik Historii. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju.

Granica zespołu zabytkowego obejmuje położony na powierzchni około 74 ha liniowy układ drogi wodnej Kanału Augustowskiego z 15 śluzami, wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne, i historyczną zabudowę oraz otaczający krajobraz kulturowy w pasie 1000 m w terenie otwartym i 200 m w terenie zalesionym po obu stronach kanału, stanowiącym jego strefę ochronną, od śluzy nr 1 (Dębowo) do śluzy nr 15 (Kurzyniec) na granicy państwowej.

Kanał Augustowski jest historyczną śródlądową drogą wodną, której budowa w 1. połowie XIX wieku posłużyła do połączenia dorzeczy Wisły i Niemna w celu usprawnienia – poprzez ominięcie terytorium ówczesnych Prus narzucających dyktat celny – transportu towarów do portów bałtyckich.