KĘPA BERNARDYŃSKA W TYKOCINIE W REJESTRZE ZABYTKÓW

Decyzją z dn. 11.05.2021 r., prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków archeologicznych założenie klasztorne oo. Bernardynów w Tykocinie. 

Wpis do rejestru zabytków obejmuje założenie klasztorne oo. Bernardynów wraz z nawarstwieniami kulturowymi, ze śladami osadnictwa, cmentarzyskiem, cmentarzem datowanym od okresu pradziejowego do końca XIX wieku. – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

Według źródeł historycznych, klasztor w Tykocinie został ufundowany w 1479 roku przez Marcina Gasztołda. W kolejnym roku papież Sykstus IV wydał bullę zezwalającą na sprowadzenie do Tykocina bernardynów. Zabudowania klasztorne były zlokalizowane przy drodze prowadzącej do zamku, poza granicami miasta. Z założenia fundator zrealizował budowę jedynie części zabudowań konwentu oraz prezbiterium kościoła. Budowę świątyni zakończono wiele lat później – 135 lat po erekcji. Były to obiekty murowane, wyróżniające się wśród zabudowy ówczesnego Tykocina. Podczas powodzi w 1768 roku, uszkodzeniu uległ kościół i inne budynki klasztorne. W 1771 roku hetman Jan Klemens Branicki, na południowych obrzeżach miasta, ufundował nowy kościół oraz klasztor. Mury starego kościoła zostały rozebrane. W pozostałych budynkach klasztornych umieszczono siedziby sądów ziemskich oraz innych urzędów. W okolicy budynku klasztornego wzniesiono stajnie, stodoły, spichlerz oraz browar.

Mimo braku zachowanych napowierzchniowych śladów funkcjonowania na tym terenie dawnego zakony bernardynów, rozpoczęte w 2014 r. badania potwierdziły występowanie m.in. reliktów zabudowy murowanej. Podczas prac archeologicznych natrafiono na pochówki ludzkie, szkieł naczyniowych, kafli piecowych oraz przedmioty metalowe.” – prof. Małgorzata Dajnowicz.

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków zostało wszczęte z urzędu zawiadomieniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W marcu kępa bernardyńska została włączona do wojewódzkiej ewidencji zabytków.