Konserwator Zabytków

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

W dorobku prof. Małgorzaty Dajnowicz wyróżnić należy ponad 100 publikacji naukowych dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu opublikowanych w latach 1999-2017 (jest znawcą historii regionalnej pogranicza Mazowsza i Podlasia XIX- i pierwszej poł. XX w.).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie badań nad dziedzictwem kulturowym i jego ochroną oraz upowszechnianiem znaczenia regionalnego podlasko-mazowieckiego dziedzictwa historyczno-kulturowego, które sięga roku 1999, kiedy to prof. M. Dajnowicz podjęła historyczne badania naukowe nad dziedzictwem drobnej szlachty mazowiecko-podlaskiej (XIX/XX w.), czego pokłosiem było opracowanie (2001 r. doktorat) i następnie wydanie drukiem monografii pt. Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX w, Łomża 2002. Znaczące fragmenty tej pracy dotyczą naukowego dokumentowania zabytków w części dotyczącej wyglądu zaścianków szlacheckich czy wsi i zagród, domów drobnej szlachty (zachowanych także obecnie jako świadectw minionej epoki).

Upowszechnianie wiedzy o krajobrazie kulturowym drobnoszlacheckim, w tym o zabytkach następowało w jej publikacjach i podczas odbywanych konferencji w kraju i za granicą (np. artykuł Zanikająca kultura szlachecka wsi mazowiecko-podlaskiej, ,,Przegląd Humanistyczny” 2003, z. 4, s. 77 – 85; czy przykładowo we Francji – publikacja pt. La vie quotidienne de la noblesse polonaise dans les manoirs des régions de Mazovie et Podlachie au XIXe siècle, w: Le château au quotidien : les travaux et les Jours, runi par A. M. Cocula, M. Comber, Bordeaux 2008, s. 229 – 238).

Działalność w zakresie dokumentowania świadectw minionej epoki, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne oraz znaczenie aktywności wybitnych postaci związanych z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego prowadzona jest przez prof. Małgorzatę Dajnowicz w sposób ciągły od około dwudziestu lat, co uwidocznione zostało w jej aktywności naukowej (publikacjach i udziałem merytorycznym w konferencjach, sympozjach, wykładach) oraz współpracy, w tym organizacji wspólnych inicjatyw naukowych i popularnych z muzeami, towarzystwami naukowymi i kulturalnymi z Polski i z zagranicy.

Aktualnie prowadzi badania nad spuścizną dokumentów Władysława Paszkowskiego (1905-1982), wieloletniego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, organizatora służb konserwatorskich w Polsce północno-wschodniej po 1945 r., miłośnika zabytków i popularyzatora  dziedzictwa historyczno-zabytkowego polskich ziem północno-wschodnich i ościennych.