Najczęściej zadawane pytania

W trosce o Państwa czas oraz rzetelne i szybkie udzielenie informacji przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów, które mogą Państwo sprawdzić w każdej chwili.

 • Jak sprawdzić czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków ?

Informację na temat obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie województwa podlaskiego można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku pod adresem ⇒ https://wuozbialystok.bip.gov.pl/rejestry/.

 • Jak sprawdzić czy obiekt włączony jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków ?

Informację na temat obiektów włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa podlaskiego można znaleźć na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku pod adresem ⇒ https://wuozbialystok.bip.gov.pl/rejestry/.

 • Jak sprawdzić czy działka, na której inwestor chce wykonywać roboty budowlane leży na obszarze wpisanym do rejestru zabytków ?

Co do zasady Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków identyfikuje nieruchomości nie po numerze ewidencyjnym działki, a po jej  adresie.

Jeśli więc znany jest adres nieruchomości, na stronie ⇒ https://wuozbialystok.bip.gov.pl/rejestry/ można sprawdzić czy jest ona indywidualnie wpisana do rejestru lub włączona do ewidencji zabytków.

W celu zweryfikowania czy nieruchomość znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (np. część układu urbanistycznego miasta Augustów), można zwrócić się z zapytaniem do Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków WUOZ w Białymstoku lub samodzielnie porównać treść wpisów obszarowych dostępnych na stronie ⇒ https://wuozbialystok.bip.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/decyzje-o-wpisie-do-rejestru-zabytkow-ukladu-przestrzennego.html.

 • Jaki dokument stanowi tytuł prawny do nieruchomości ?

Tytułem prawnym do nieruchomości może być aktualny:

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. wypis z rejestru gruntów,
 3. akt notarialny.

W przypadku wypisów z księgi wieczystej i rejestru gruntów dokument nie powinien być wystawiony później niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku. Dokument ten powinien być przedłożony w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub fachowego pełnomocnika występującego w sprawie .

Możliwe jest również okazanie w urzędzie oryginału celem poświadczenia kopii przez pracownika.

WAŻNE: tytułem prawnym do nieruchomości NIE jest oświadczenie właściciela.

 • Kto jest obowiązany wnieść opłatę skarbową ?

Opłacie skarbowej  podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
 3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

UWAGA: Opłacie nie podlega zaś, między innymi, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 • Wysokości opłat skarbowych w najczęściej występujących sprawach:

– 5 zł za każdą rozpoczętą stronę – za wydanie odpisu decyzji poświadczonego za zgodność z oryginałem

– 10 zł – opłata skarbowa od wniosku o wpis do rejestru zabytków

– 41 zł – opłata skarbowa od wniosku o zmianę pozwolenia

– 17 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa

– 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

– 44 zł – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę

– 82 zł – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych (i innych określonych w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

– przedłużenie terminu ważności lub zmiany warunków pozwolenia – 50% stawki opłaty od pozwolenia;

Opłatę skarbową w przypadku składania wniosków do siedziby WUOZ w Białymstoku wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Białegostoku dostępny na stronie ⇒ https://www.bialystok.pl/pl/dla_biznesu/podatki_i_oplaty/departament-finansow.html

Na dzień 1 maja 2019 r. wpłaty dochodów Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 4) z tytułu opłaty skarbowej (tel. 85 869 69 67) należy wnosić na numer konta:

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

BANK PEKAO S.A.   26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Dla Delegatur w Łomży i Suwałkach właściwy będzie rachunek odpowiedni  dla Urzędu Miasta Łomży lub Suwałk.

 • Kiedy do wniosku na prowadzenie robót budowlanych dołącza się projekt budowlany, a kiedy jego część lub program robót ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków do wniosku dołącza się: projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych.

Organ przyjmuje, że program robót może być dokumentem wystarczającym w przypadku gdy budynek nie jest wpisany indywidualnie do rejestru lub ewidencji zabytków, a znajduje się jedynie na obszarze objętym ochroną. Ponadto wnioskowane prace nie mogą ingerować w bryłę i gabaryty budynku (np. wymiana pokrycia dachu, wymiana okien, ocieplenie i malowanie elewacji, budowa budynku nie trwale związanego z gruntem np. garaż, blaszak).

 • Jakie dokumenty potwierdzają udział w pracach/robotach budowlanych przy zabytkach ?

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru powinien dostarczyć do PWKZ:

 • dokument potwierdzający uprawniania budowlane określone w prawie budowlanym,
 • świadectwa udziału (w tym dotyczące odbytych praktyk) w robotach budowlanych prowadzanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie

2) lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie

– oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust.

 • Jak postępować z przypadkowym znaleziskiem archeologicznym ?

Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany:

 1. przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia,
 2. niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jeśli w ramach znaleziska ujawniono szczątki ludzkie, należy zawiadomić o tym fakcie również Policję.

 • Jak postępować w przypadku dokonania znaleziska archeologicznego w trakcie robót budowlanych ?

Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

 1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
 2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
 3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jeśli w ramach znaleziska ujawniono szczątki ludzkie, należy zawiadomić o tym fakcie również Policję.

 • Co powinienem zrobić gdy w pozwoleniu na roboty budowlane zawarty został warunek przeprowadzenia badań archeologicznych ?

W przypadku zawarcia w pozwoleniu na roboty budowlane warunku uprzedniego przeprowadzenia badań archeologicznych, należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie badań.

Wniosek dostępny jest na stronie ⇒ https://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/badania-archeologiczne.html

Wniosek zawiera wykaz wymaganych do przedłożenia załączników.

 • Jak włączyć pojazd do ewidencji zabytków ?

W celu włączenia pojazdu do ewidencji do tutejszego Urzędu należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek dostępny na stronie pod adresem https://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/wlaczenie-pojazdu-do-wojewodzkiej-ewidencji-zabytkow.html,
 2. kartę ewidencyjną pojazdu – 2 szt. Karty powinny być opracowane zgodnie z obowiązującą instrukcją opracowywania kart ewidencyjną zabytków techniki wydaną przez NID W-wa 2011 r.,
 3. opinię (ocenę) techniczną pojazdu. Opinia powinna być wykonana przez rzeczoznawcę z listy ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowanych przez Zespół Porozumiewawczy Ekspertów do spraw Pojazdów Zabytkowych KPSRS ( dostępny na stronie MKiDN) lub z listy Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego (rzeczoznawcy.com.pl),
 4. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do pojazdu – np. umowa sprzedaży, dowód rejestracyjny. W przypadku zakupu pojazdu za granicą dokument powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią w/w zagadnień. Zapraszamy też do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w siedzibie urzędu, ul. Dojlidy Fabryczne 23 oraz pod numerami telefonów ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/kontakt/pracownicy/