OCHRONA CMENTARZA STAROOBRZĘDOWCÓW W BIAŁOGÓRACH

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego cmentarza staroobrzędowców w miejscowości Białogóry, gm.  Giby, pow. sejneński, zlokalizowanego na działkach 47/1 i 47/2, obręb: Białogóry, gm. Giby, pow. sejneński. 

Zgodnie z art. 10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz, o którym mowa dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę, albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej a ich prowadzenie.