Odbiór badań archeologicznych w Wigrach

W dniu 6 lipca 2023 r. prof. Małgorzata Dajnowicz dokonała odbioru końcowego badań archeologicznych prowadzonych w piwnicach pod eremami tarasu dolnego klasztoru pokamedulskiego w Wigrach.

W wyniku przeprowadzonych badań oczyszczono pomieszczenia piwniczne z zalegającego w nich gruzu oraz przebadano nawarstwienia kulturowe. Dzięki tym pracom pozyskano bogaty materiał ruchomy, m.in. fragmenty kafli piecowych z ornamentyką roślinną, ceramikę naczyniową oraz szkło. Szczególnie cennym jest kafel piecowy datowany najprawdopodobniej na początek XVIII w., na którym widnieje tarcza herbowa z koroną kamedulską.

Dokumentacja z prowadzonych badań prowadzona była na bieżąco i zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu konserwatorskim. Pozyskany materiał ruchomy jest aktualnie opracowywany.

Badania archeologiczne pozwoliły na odtworzenie faz zabudowy tej części wzgórza klasztornego, śladów jego zniszczeń oraz wielokrotnych pożarów, widocznych na okopconych ścianach. W związku z odkryciem konstrukcji murowanych, w części pomiędzy tarasem górnym i dolnym założenia klasztornego, badania te będą miały swoją kontynuację – dodaje prof. Małgorzata Dajnowicz.

Przypomnijmy, iż na mocy decyzji z 1979 r. zespół pokamedulski w Wigrach został wpisany do rejestru zabytków. Zespół ten imponuje rozmachem założenia przestrzennego oraz przedstawia dużą wartość historyczną w zakresie sztuki sakralnej zakonu kamedułów.