Odkrycie archeologiczne w Choroszczy

W ostatnim czasie archeolodzy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku przeprowadzili oględziny odkrytych elementów drewnianej konstrukcji kanalizacji wodnej w Choroszczy.

Do odkrycia doszło podczas robót ziemnych, związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek pracowni konserwacji zabytków przy ul. Pałacowej w Choroszczy, realizowanych pod nadzorem archeologicznym.

W trakcie oględzin ustalono, iż we wschodniej części terenu znajdującego się pod rozebranym budynkiem magazynowym, pod warstwą gruzu, natrafiono na drewnianą cembrowinę studni z zamocowaną w krótszym boku długą, drewnianą rurą wykonaną z wydrążonego pnia drzewa. Wymiary studni wynosiły 105 x 195 cm. Drewniana rura w widocznym fragmencie wykonana była z jednego kawałka pnia i posiadała średnicę ok. 30 cm. Odkryte drewniane elementy, po wykonaniu stosownej dokumentacji zgodnej z metodyką badań archeologicznych oraz po przeprowadzeniu niezbędnych badań specjalistycznych zostały zdemontowane i poddane zabiegom konserwatorskim – wskazuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.

Badania archeologiczne zostały przeprowadzone na terenie zespołu zabudowań pofabrycznych dawnej fabryki Augusta Moesa w Choroszczy, wzniesionych w 4 ćw. XIX w. i na początku wieku XX, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z 1984 r.