ODZNAKI „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”

Pięć osób, zasłużonych w opiece nad zabytkami województwa podlaskiego, otrzymało przyznane przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Złote Odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. 

Odznaka „Za opiekę nad zabytkami”, jest nadawana jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej.

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, na wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prof. Małgorzaty Dajnowicz, przyznał złote odznaki pięciu osobom, które w szczególny sposób i z należytą starannością opiekują się podlaskimi zabytkami.

W gronie wyróżnionych osób, które odebrały odznaczenia z rąk wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, generalnej konserwator zabytków prof. Magdaleny Gawin, znaleźli się: proboszcz parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie ks. Andrzej Sadowski, proboszcz parafii pw. św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach ks. prot. Sławomir Jakimiuk, proboszcz parafii pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku ks. Adam Wtulich, byli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku – Bolesław Gadawski (delegatura w Łomży) i Jerzy Tołłoczko.

W uroczystość wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz biskup Tadeusz Bronakowski.

Charakterystyka osób wyróżnionych złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”:

ks. Andrzej Sadowski – proboszcz parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie. Aktywnie zajmuje się opieką nad parafialnymi zabytkami – kościołem i lamusem plebańskim. Od 2008 roku regularnie kierował do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wnioski o wydanie pozwoleń na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych i nieruchomych. Spośród przeprowadzonych prac na szczególną uwagę zasługuje remont lamusa plebańskiego z 1818 roku – laureata konkursu „Zabytek Zadbany”.

ks. prot. Sławomir Jakimiuk – proboszcz parafii pw. św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach. Jest inicjatorem wielu ważnych prac remontowych oraz działań związanych z opieką nad zabytkami. Do najważniejszych prac konserwatorskich, przeprowadzonych z sukcesem dzięki staraniom ks. Sławomira Jakimiuka należą:  remont cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu, remont kaplicy św. Barbary w Baciutach, remont cerkwi św. Jana Teologa w Mostowlanach, remont cerkwi cmentarnej św. Kosmy i Damiana w Mostowlanach.

ks. Adam Wtulich – proboszcz parafii pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku. Dzięki staraniom i zaangażowaniu ks. Adama Wtulicha w poprawę stanu zachowania wnętrza zabytkowego kościoła w Różanymstoku, przeprowadzono wiele niezbędnych prac konserwatorskich, wśród których należy wymieć: konserwację elementów płaskorzeźbionych, murowanych, tynkowanych, polichromowanych i złoconych ołtarza bocznego Matki Bożej Różanostockiej i ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa; konserwację ołtarzy bocznych (św. Jana Bosko, św. Antoniego, św. Teresy); konserwację ołtarza bocznego z obrazem Biczowanie oraz ołtarza bocznego pw. św. Józefa; konserwację ołtarza bocznego pw. św. Kazimierza oraz ambony.

Bolesław Gadawski – od01.11.2007 r. do 31.12.2019 r. kierownik łomżyńskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Popularyzował wiedzę o zabytkach ziemi łomżyńskiej m.in. podczas spotkań z młodzieżą szkolną. Publikował artykuły poświęcone zabytkowym dworom z terenu dawnego województwa łomżyńskiego. Pan Bolesław Gadawski współpracował także ze społecznymi opiekunami zabytków i wspierał ich działania. Wspomagał miejscowych regionalistów z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, ratujących zabytkowe nagrobki na terenie łomżyńskich nekropolii. Jako kierownik delegatury w Łomży dbał o podnoszenie jakości merytorycznej zespołu i dobrą atmosferę pracy opartą na wzajemnym zaufaniu.

Jerzy Tołłoczko – od 01.01.1991 r. do 28.12.2020 r.  starszy inspektor ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Z służbami konserwatorskimi związany przez ponad 40 lat. Pan Jerzy Tołłoczko posiada wiedzę warunkującą odpowiedni poziom merytoryczny w realizacji powierzonych mu zadań. Jako wieloletni pracownik WUOZ w Białymstoku wykazał się dużym zaangażowaniem w ochronę i opiekę nad zabytkami na terenie województwa podlaskiego. Jest specjalistą w zakresie ochrony zabytków techniki. Był wieloletnim członkiem w zespole Konkursu Na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.