OGLĘDZINY ŚWIETLICY PRZY UL. TARTACZNEJ W AUGUSTOWIE

Pod koniec ubiegłego miesiąca pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku przeprowadzili oględziny budynku świetlicy przy ul. Tartacznej w Augustowie. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie wpisana tego obiektu do rejestru zabytków województwa podlaskiego. 

Celem oględzin była ocena stanu technicznego budynku oraz posiadanych wartości zabytkowych.

Postępowanie w sprawie wpisania świetlicy przy ul. Tartacznej w Augustowie do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wszczęła z urzędu.

Zgodnie z art. 10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz, o którym mowa dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.