Oznakowanie zabytków znakiem „Błękitnej Tarczy”

Służby konserwatorskie kontynuują akcję znakowania zabytków na obszarze województwa podlaskiego. W związku z tym prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków zwróciła się do przedstawicieli starostw o zakup tarcz „Zabytek chroniony prawem”.

Znakiem „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. Błękitna tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury. Opis znaku został zamieszczony w Konwencji Haskiej z 1954 roku, w celu ochrony zabytków podczas konfliktów zbrojnych, a pomysłodawcą formy graficznej i jej autorem był polski konserwator zabytków prof. Jan Zachwatowicz.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz.U. 2004 Nr 30, poz. 259), znakiem oznaczającym zabytek jest pięciokątna tarcza skierowana ostrzem w dół o wymiarach 185 na 100 mm, wykonana z blachy. Na białym tle w górnej części znajduje się czarny napis ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM, poniżej tarcza herbowa złożona z błękitnego kwadratu, którego jeden z kątów tworzy ostrze tarczy, oraz umieszczonego nad nim błękitnego trójkąta, rozgraniczony po każdej stronie białym trójkątem.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r, poz. 840), starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie. Zachęcamy właścicieli zabytków, aby zwracali się do właściwych starostw w celu otrzymania tarczy.

W lutym 2020 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków zorganizowała spotkanie z Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim  oraz z przedstawicielami starostw, podczas którego zachęcała do umieszczania na zabytkach wpisanych do rejestru znaku, tzw. „Błękitnej Tarczy”.