Podpisanie porozumienia z Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku

W dniu 31 sierpnia 2023 r. prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków oraz st. bryg. Adam Frankowski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podpisali porozumienie o współpracy.

Porozumienie obejmuje działania mające na celu ocenę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów zabytkowych, których wspomaganie jest możliwe w zakresie działania Państwowej Straży Pożarnej, w tym prowadzenie kontroli na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zadania związane z ochroną obiektów zabytkowych w przypadku wystąpienia zagrażających im zdarzeń.

Chociaż współpraca pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, a Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków trwa od lat, to dziś została sformalizowana podpisanym dokumentem. Naszym wspólnym celem jest szeroko rozumiana ochrona zabytków oraz edukacja w zakresie działań profilaktycznych, dotyczących pielęgnowania i ochrony dziedzictwa – mówiła prof. Małgorzata Dajnowicz.

Roczne statystyki udostępniane na stronie KG PSP wskazują, że największa liczba pożarów wśród obiektów gromadzących dobra kultury dotyczy obiektów kultu religijnego. W ostatnich latach jednak wskazuje tendencję spadkową, jest to efekt skoordynowanego współdziałania straży pożarnej z samorządami województwa, zespołami reagowania kryzysowego oraz wyspecjalizowanymi służbami.

W ramach dobrych praktyk warto przypomnieć, że na mocy porozumienia Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego PSP z 1993 r. sporządzono listę obiektów zabytkowych o szczególnym znaczeniu. Na mocy porozumienia podjęto wówczas decyzję o montażu w obiektach zabytkowych instalacji sygnalizacyjno-alarmowych, samoczynnie powiadamiających straż pożarną o zagrożeniu pożarowym.