Podpisanie umów dotacyjnych

Dziś w Pałacu Hasbacha odbyło się podpisanie umów dotacyjnych z przedstawicielami podmiotów, które uzyskały dofinansowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Na spotkanie zostali zaproszeni:

– o. archimandryta Sergiusz – przedstawiciel Klasztoru Męskiego pw. Zwiastowania NMP w Supraślu,

– ks. Jarosław Łojko – proboszcz Parafii pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach,

– ks. Krzysztof Konopko – proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych,

– ks. Jerzy Cudny – proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach,

– Jakub Wierzbicki – właściciel zabytkowego dworu.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęły 62 wnioski o przyznanie dofinansowania na łączną kwotę ponad siedmiu milionów złotych.

Po spełnieniu warunków formalnych oraz po pozytywnym zaopiniowaniu udzielono 42 dotacje na łączną kwotę ponad dwóch milionów dwustu tysięcy złotych.

Dofinansowano 25 obiektów należących do parafii rzymskokatolickich, 6 należących do parafii prawosławnych, 1 należący do parafii ewangelicko-augsburskiej, 7 obiektów będących w posiadaniu osób prywatnych oraz 3 obiekty należące do instytucji publicznych.

Najwyższe dotacje wynoszą 100 tysięcy złotych i zostały przyznane m.in. następującym podmiotom: Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku, Klasztorowi Męskiemu Zwiastowania NMP w Supraślu, Kościołowi Rektoralnemu pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży, Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach oraz właścicielom zabytkowego domu z 1906 r.

Wielokrotnie podkreślałem znaczenie wielokulturowości naszego regionu. Moim priorytetem jest to, aby zabytki były przede wszystkim dla ludzi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, będę starał się, aby pula dotacji będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwiększyła się – mówił w trakcie spotkania Adam Musiuk.