Podsumowanie roku

 Rekordowa dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy podlaskich zabytkach. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozyskała na ten cel 2 miliony 270 tysięcy złotych na rok 2019. To prawie 9 razy więcej niż w roku ubiegłym i najwięcej w historii funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 Prof. Małgorzata Dajnowicz przekazała informację podczas konferencji podsumowującej pierwszy rok jej pracy na stanowisku Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. – Do tej pory województwo podlaskie dostawało najmniej pieniędzy na te cele spośród wszystkich 16 województw. Cieszę się, że udało się to zmienić i odbieram tę decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków jako dowód zaufania – powiedziała prof. Dajnowicz.

 O pieniądze wnioskować można do 28 lutego m.in. na przygotowanie ekspertyz, projektów i dokumentacji, odnawianie tynków, więźby dachowej i okien, zabezpieczenie czy odtworzenie części zabytku.

 Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac, w wyjątkowych sytuacjach komisja może przyznać nawet 100 proc. wnioskowanej kwoty.

 Rekordowa okazuje się również liczba 70 zabytków , wpisanych w 2018 roku przez prof. Małgorzatę Dajnowicz do wojewódzkiego do rejestru zabytków. Rok wcześniej były to 44 obiektyw, a w 2016 roku do rejestru włączono 36 zabytków. W  2018 roku do rejestru zabytków województwa podlaskiego trafiła między innymi kamienica przy ul. Jana Kilińskiego 11, przykład powojennej odbudowy o wysokich wartościach artystycznych i historycznych, czy dobrze zachowany dom mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Białymstoku. Z biegiem czasu te budynki mogły utracić pierwotne wartości.

 Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisując do rejestru, zapewniła ochronę wyposażeniu zabytkowego, drewnianego kościoła pw. Św. Barbary, przeniesionego z Radziłowa do Kramarzewa oraz wyposażeniu kościoła w Rogaczach, bogatego w ikony i w ikonostasy.

 Nie uprawomocniona jest jeszcze natomiast decyzja dotycząca budynku kolejowego w Mońkach. Zdaniem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, wpisanie budynku do rejestru „leży w interesie społecznym ze względu na zachowane wartości artystyczne tego budynku”.

 – Jestem dumna także z odważnej decyzji nadaniu synagodze w Tykocinie oryginalnej kolorystyki z XVII i XVIII w. – podkreśla prof. Małgorzata Dajnowicz.

  Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wspierała także proboszcza parafii św. Rocha w staraniach o tytuł Pomnika Historii dla Zespołu Kościoła pw. Chrystusa Króla i Św. Rocha w Białymstoku. Prezydent RP nadał kościołowi tytuł w grudniu 2018 roku.

 Priorytetami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kolejny rok pozostają nadanie Tykocinowi tytułu Pomnika Historii i założenie Parku Kulturowego w Bohonikach. Konserwator widzi dużą szansę w stworzeniu modelu współpracy z inwestorami (deweloperami), polegającego na umiejętnym łączeniu nowoczesności z tradycją.