Prace konserwatorskie w Sokółce

W ostatnim czasie pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wzięli udział w komisji konserwatorskiej w związku z prowadzonymi pracami przy zabytkowej kamienicy przy placu Kościuszki 26 w Sokółce.

Podczas oględzin obiektu zapoznano się z zaawansowanymi pracami konserwatorskimi elewacji frontowej przedmiotowej kamienicy prowadzonymi na podstawie pozwolenia konserwatorskiego oraz z odkryciami pochodzącymi z I fazy wystroju budynku (XVIII/XIX w.).

Podczas prowadzonych prac dotyczących elewacji frontowej kamienicy doszło do odsłonięcia oryginalnych boni pierwszej kondygnacji pochodzących z pierwszej fazy chronologicznej. Bonie te zostały zatarte tynkiem, zaś nowe wycięto w oryginalnym, najstarszym tynku w innych miejscach. Czynności te miały miejsce w drugiej fazie chronologicznej, jeszcze w XIX w., na co wskazuje zastosowany rodzaj tynku – wapienno-piaskowy, podobny w teksturze i kolorze do tynku oryginalnego – odnosi się do przedłożonej, po dokonanych odkryciach, dokumentacji pracowni konserwatorskiej prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

W pozostałej części budynku, na podstawie wydanego, odrębnego pozwolenia konserwatorskiego, toczą się roboty budowlane. Prace te wykonywane są pod nadzorem Podlaskiej Konserwator Zabytków.

Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. przy Placu Kościuszki 26 jest jednym z najstarszych budynków w Sokółce. Usytuowany w centrum miasta obiekt jest przykładem murowanego budownictwa mieszkalnego. Wartość artystyczna kamienicy wyraża się m.in. w reprezentacyjnej elewacji południowo-wschodniej. Kamienica ma charakter unikalny również pod względem wartości historycznych.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 stycznia 2011 roku przedmiotową kamienicę z oficyną oraz murem z przejazdem bramnym oraz wejściem bocznym wpisano do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Obiekty te stanowią integralny zespół, którego linia zabudowy wyznacza przebieg północno-zachodniej pierzei rynku Sokółki.