PRZYZNANE DOTACJE

Remonty podlaskich kościołów, cerkwi oraz budynków świeckich, konserwacje obrazów, ołtarzy i pomników – wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Aż 55 zabytkowych obiektów odzyska dawny blask dzięki dotacjom przyznanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 2020 r. Rozdysponowano blisko 2,2 mln zł.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków – prof. Małgorzata Dajnowicz przyznała dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Prof. Małgorzata Dajnowicz: „Przyznawaliśmy dotacje według określonych kryteriów, biorąc pod uwagę przede wszystkim stan zachowania zabytku i jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego woj. podlaskiego. Zależało nam, aby wsparcie mogły otrzymać zarówno obiekty sakralne jak i świeckie. Po raz pierwszy w dziejach – jako konserwator podlaski – zadecydowałam o dofinansowaniu prac przy Pałacu Branickich – naszej „perle” pośród zabytków Podlasia oraz o wsparciu samorządu w konserwacji Pomnika Stefana Czarneckiego zlokalizowanego w centrum Tykocina. Za oczywiste uznaliśmy przyznanie dotacji na kolejne etapy prac przy Pomnikach Historii, to jest m.in. przy Bazylice Św. Rocha. Wsparcie finansowe okazało się bardzo potrzebne podlaskim Tatarom przy remoncie drewnianego Meczetu w Kruszynianach. Bardzo cenimy prace stricte konserwatorskie – i w tym miejscu za niezbędne uznałam dofinansowanie konserwacji ołtarzy (np. w Wiżajnach, Różanymstoku, Milejczycach, Grodzisku, Turośli), obrazów, w tym ikon (m.in. w Supraślu, Drohiczynie, Białowieży, Mostowlanach, Stawiskach). Szczególną uwagę zwracaliśmy na obiekty leżące przy granicy, nie tylko na urocze Wigry, Bazylikę sejneńską przypominającą o bliskości Wilna, ale także np. na Niemirów, leżący przy granicy z Białorusią, gdzie chcemy wesprzeć remont elewacji kościoła katolickiego pw. Św. Stanisława. Poza tym wskażę także na konieczne prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabezpieczeniu ruin neogotyckiego kościoła pw. Św. Antoniego w Jałówce oraz konserwację unikalnej wręcz, pięknej rzeźby figuralnej z grupy „Ukrzyżowania” z kościoła katolickiego w Narwi. Priorytetowo traktuję – jak w ubiegłym roku – prace ratownicze, niezbędne i pilne remonty zabytkowych, zwłaszcza drewnianych obiektów sakralnych oraz świeckich. Dofinansowaniem objęliśmy zabytki z całego regionu, to jest z Białostocczyzny, Łomżyńskiego, Suwalszczyzny, okolic Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, Drohiczyna.”

W tym roku PWKZ przyznał 55 dotacji na kwotę blisko 2,2 mln złotych. Zarezerwowane zostały również niezbędne środki na refundacje. Przygotowana jest także lista rezerwowa obiektów do dofinansowania ze środków z budżetu WKZ.

Spośród podlaskich zabytków, najwyższą dotację w wysokości 170000 złotych otrzymał dom staromiejski w Supraślu (dawna plebania).

Prof. Małgorzata Dajnowicz: „Już w 2011 r. mój poprzednik, po przeprowadzonej kontroli wydał zalecenia natychmiastowego remontu, a właściwie prac zabezpieczających obiekt. Wówczas – przy braku środków na dotacje – obiekt ten ze strony PWKZ nie otrzymał niestety żadnego wsparcia finansowego. Jest to cenny XIX w. dom, aktualnie w stanie krytycznym, zasługujący na „uratowanie”, wpisujący się także w architekturę unikalnego w skali nie tylko regionu, ale i kraju a nawet Europy Supraśla. Dodam, że wsparcie finansowe na rekonstrukcję XVI w. fresków otrzymał także supraski prawosławny Monastyr.”

Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i, podobnie jak w ubiegłym roku, są największymi w historii województwa, pozyskanymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wiele obiektów otrzymało dotację ze środków wojewódzkiego konserwatora po raz pierwszy.

Poniżej dołączamy pełną listę przyznanych dotacji:

Wykaz udzielonych dotacji w 2020 r.