PWKZ podpisała porozumienie z Lasami Państwowymi 

W Międzynarodowy Dzień Lasów tj. 21 marca 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków oraz Andrzej Józef Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podpisali porozumienie o współpracy.

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań przez wojewódzkie służby konserwatorskie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym zabytkowego znajdującego się na terenach będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Podpisanie przedmiotowego porozumienia stanowi niejako potwierdzenie trwającej od lat dobrej współpracy WUOZ z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, zwłaszcza w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego. Wspólnym naszym celem – powiedziała prof. Małgorzata Dajnowicz – jest szeroko rozumiana ochrona i promocja zabytków naszego województwa pozostających pod opieką Lasów Państwowych. Ważnym stałym działaniem będzie uwrażliwienie pasjonatów dziedzictwa, w tym turystów na temat różnorodnej tkanki zabytkowej znajdującej się na obszarze Lasów, promocji walorów historycznych, kulturowych oraz przyrodniczych obiektów znajdujących się na terenie, którego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jest zarządcą. Nietuzinkowa bioróżnorodność naszego regionu, będąca ważną częścią dziedzictwa kulturowego, pozostaje pod szczególną ochroną konserwatorską oraz ochroną ze strony służb leśnych. 

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz podziękowała również Dyrektorowi Andrzejowi Nowakowi za szeroką, wieloobszarową działalność w zakresie kształtowania pamięci historycznej i liczne aktywności edukacyjne Lasów Państwowych, dotyczące upowszechniania i promocji lokalnej historii.

Lasy Państwowe sprawują pieczę nad kilkudziesięcioma obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków województwa podlaskiego oraz wieloma zabytkami archeologicznymi.