Refundacje 2022

Od 01.06.2022 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie refundacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2022 roku. Według rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.06.2022 roku.

Wniosek o udzielenie dotacji (jako refundacji poniesionych nakładów), Wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, określonych w pozwoleniu wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków.

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, które posiadają siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową ( w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego).

W dniu 31 marca 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków podpisała umowy dotacyjne z właścicielami zabytków, którym w 2022 roku przyznano dotacje ze środków publicznych – budżetu PWKZ.

Rekordowa dotacja wynosząca 150 000,00 zł została przyznana na remont prawosławnej kaplicy cmentarnej pw. Św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Kolejna dotacja w wysokości 130 000,00 zł została udzielona na remont konstrukcji północno-zachodniej wieży kościelnej i zmianę pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych. Z kolei kwotę 100 000,00 zł PWKZ przeznaczył na przywrócenie blasku dworowi Lutosławskich – modernizację i rewaloryzację Muzeum Przyrody w Drozdowie, etap II, XIX w., wymiana połaci dachowych w części dworkowej.

Stosowne dokumenty:

Wniosek o udzielenie refundacji z załącznikami