Refundacje 2023

Od dzisiaj rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie refundacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2023 r. Według rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.06.2023 r.

Podstawowym warunkiem umożliwiającym uzyskanie refundacji jest zakończenie prac, określonych w pozwoleniu wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, które posiadają siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową ( w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego).