Refundacje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie refundacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

W tym roku do urzędu konserwatorskiego wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 798 032,47 zł. Aktualnie trwa proces ich oceny formalnej.

„Kwota, którą mamy do rozdysponowania nie zaspokaja potrzeb wszystkich wnioskodawców, dlatego wybierzemy te obiekty, które najbardziej potrzebują finansowego wsparcia. A już jesienią rozpoczniemy kolejny nabór wniosków na udzielenie dotacji ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2025 roku” – dodaje Adam Musiuk.