Remont kamienicy w Sokółce przy Placu Kościuszki

W dniu 25 kwietnia 2022 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku uczestniczyli w komisji konserwatorskiej w związku z prowadzonymi pracami przy zabytkowej kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce.

Zgodnie z pozwoleniem prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz – Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków przy przedmiotowym zabytku zezwolono na następujące czynności: remont elewacji, przebudowę i remont pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby społeczne.

Niezwykle ważny jest wizualny odbiór budynku jako całości. Kolorystyka wszystkich elementów będzie decydować o sukcesie, a to właśnie kolor nadaje finalny charakter zabytku. Z uwagi na powyższe zadecydowano o wykonaniu prób kolorystycznych.

Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. przy Placu Kościuszki 26 jest jednym z najstarszych budynków w Sokółce. Usytuowany w centrum miasta budynek jest przykładem murowanego budownictwa mieszkalnego. Tego typu obiekty były zamieszkiwane najczęściej przez przedstawicieli warstwy urzędniczej, zamożnych mieszkańców miasta. Wartość artystyczna kamienicy wyraża się m.in. w reprezentacyjnej elewacji południowo-wschodniej. Kamienica ma charakter unikalny pod względem wartości historycznych. Zauważyć należy, że na terenie Sokółki zachowało się bardzo niewiele kamienic o tak bogatym kostiumie architektonicznym – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Podlaska Konserwator Zabytków.

O wartościach artystycznych kamienicy decyduje również proporcjonalna niezmieniona w swej formie bryła, zwieńczona czterospadowym dachem, z wyodrębnionym dwukondygnacyjnym aneksem przy północno-wschodniej ścianie, zwieńczonym dachem trzyspadowym.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 stycznia 2011 roku przedmiotową kamienicę z oficyną oraz murem z przejazdem bramnym oraz wejściem bocznym wpisano do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Obiekty te stanowią integralny zespół, którego linia zabudowy wyznacza przebieg północno-zachodniej pierzei rynku Sokółki.