REMONT PAŁACU BRANICKICH W CHOROSZCZY

Dawna letnia rezydencja hetmana Jana Klemensa Branickiego w Choroszczy powoli odzyskuje dawny wygląd. W ostatnim czasie konsultowaliśmy próby kolorystyczne do zrealizowania nowej kolorystyki wazonów umieszczonych na dachu Pałacu.

Na podstawie pozwolenia wydanego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prowadzony jest remont elewacji Pałacu Branickich w Choroszczy. Renowacji zostaną poddane m.in. balustrady na schodach wejściowych, na tarasie oraz przy oknach typ porte-fenetre. Podobnie jak balustrady w Pałacu Branickich w Białymstoku,  zostaną pomalowane na kolor patyny miedzianej. Coraz większa wiedza z zakresu sztuki i konserwatorstwa pozwoliła ustalić, że w XVIII wieku balustrady malowane by na zielono. Podstawowym źródłem tej wiedzy jest rysunek z 1770 roku ukazujący elewację tzw. Pawilonu Pani Krakowskiej. Z kolei z korespondencji Jana K. Branickiego dowiadujemy się jaki odcień miała ta zieleń. W liście do Adama Bujakowskiego, hetman pisał „Kaplica S. Maryi Magdaleny, że skończy się, kontent jestem. Wieżyczkę nad kopułą czyli latarnię pobić kazać blachą miedzianą i pomalować zielono”.

Remont zakłada także konserwację elementów rzeźbiarskich, takich jak popiersia na konsolach, płaskorzeźby i trójkątny fronton z kartuszami herbowymi w tympanonie. Po wykonaniu prób kolorystycznych ustalono, że wazony będą miały kolor jasnego złota. W reprezentacyjnych obiektach wznoszonych przez Jana Klemensa Branickiego elementy dekoracyjne, zdobiące pokryte miedzią dachy i hełmy, były pozłocone.

Ze względu na szczególną wartość i dobrze zachowaną historyczną strukturę przestrzenną, Pałac w Choroszczy podlega najwyższej ochronie konserwatorskiej. Dlatego, prowadzenie wszelkich prac przy tym zabytku zakłada bezwzględny priorytet dostosowania do wymagań konserwatorskich i konieczność opracowania szczegółowych projektów rewaloryzacji.

Źródło:

1. Jan Nieciecki, Rewaloryzacja pałacu Branickich w Białymstoku. Uwagi dotyczące dalszych prac, [w:] Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego zeszyt 23, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Białystok, 2017.