REMONT XIX-WIECZNEJ BOŻNICY W SUCHOWOLI

26 maja 2020 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków – prof. Małgorzata Dajnowicz wzięła udział w oględzinach budynku ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków – bożnicy, tzw. nowej w Suchowoli. W budynku prowadzone są roboty budowlane, których celem jest powrót do XIX-wiecznych rozwiązań architektonicznych. W oględzinach uczestniczył także starosta sokólski – Piotr Rećko.

Remont dawnej bożnicy rozpoczął się w tym roku na podstawie postanowienia PWKZ z 2016 roku. W trakcie prac zostały odkryte elementy, które nie były przewidziane w projekcie. Odkryto m.in. detale architektoniczne, które prawdopodobnie pochodzą z czasów budowy świątyni – półkoliste gzymsy nad oknami i oryginalną cegłę. W związku z tym, dalsze prace prowadzone będą na podstawie projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego odkryte elementy.

Murowana bożnica w Suchowoli została wzniesiona około połowy XIX wieku. W czasie okupacji radzieckiej służyła jako skład siana i owsa. Po zakończeniu II wojny światowej gmach nieznacznie przebudowano i zaadaptowano na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli.

Fasada synagogi została zmieniona po 1945 roku. Wówczas przebudowano elewacje – dokonano rozbiórki przedsionka w elewacji frontowej i północnej. Przebudowano otwory okienne z zamkniętych półkoliście na prostokątne, zlikwidowano gzymsy nadokienne półkoliste.