ROZ REKOMENDUJE TYKOCIN DO POMNIKA HISTORII

Zgodnie z uchwałą Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjętą na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 roku „wniosek o uznanie za Pomnik Historii „Tykocin – historyczny zespół miasta” Rada zaopiniowała pozytywnie. (…) Rada zaleca także podjęcie działań na rzecz uznania pozostałego obszaru historycznego miasta za park kulturowy.”  W posiedzeniu wzięła udział prof. Małgorzata Dajnowicz – podlaski wojewódzki konserwator zabytków.

Tykocin to położone nad Narwią miasto lokowane na prawie chełmińskim w 1425 roku przez księcia mazowieckiego Janusza I. Ze względu na zachowany stary układ ulic i placów część miasta stanowi zabytek urbanistyczny i podlega ochronie konserwatorskiej.

Centrum Tykocina zajmuje obszerny regularny rynek. Wschodnią pierzeję tworzy murowany alumnat, barokowy kościół i dawny szpital. Północna część zabudowana jest podobnymi do siebie domami z XVIII i XIX wieku. W centrum rynku znajduje się pomnik Stefana Czarnieckiego. Na południe od rynku położony jest zespół klasztorny bernardynów (XVIII w.). W południowo-zachodniej części miasta zlokalizowana jest dzielnica żydowska z synagogą, domem talmudycznym i cmentarzem, zaś w południowo-wschodniej – cmentarz rzymskokatolicki z kaplicą grobową rodziny Glogerów z II połowy XIX wieku.