SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA

Rusza duga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”. Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami.

Tegoroczna edycja konkursu przewiduje zgłoszenia w trzech kategoriach: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Konkurs ma przyczynić się popularyzacji obowiązku tworzenia i realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami, a co za tym idzie zwiększenia świadomości oraz poczucia odpowiedzialności społecznej za dziedzictwo w naszym bezpośrednim otoczeniu. Osiągnięcie statusu laureata ma mieć nie tylko wymiar prestiżowy. Ma być jednocześnie motywacją do wzmożonej aktywności w kolejnych latach i czytelnym sygnałem dla lokalnych społeczności, że dbałość o dziedzictwo powinno być procesem ciągłym, długoletnim i gruntownie przemyślanym. To pomost pomiędzy gminami a właścicielami zabytków, który może sprawić, że program przyczyni się do istotnego rozwoju czy też aktywnego zarządzania zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy na płaszczyźnie społecznej, kulturowej lub komercyjnej.

Jury podczas oceny wniosków w pierwszej edycji konkursu zwracało szczególną uwagę na projekty odzwierciedlające długofalową wizję zarządzania dziedzictwem gminy. Doceniana była działalność edukacyjna i promująca wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie danego regionu, a także wykorzystanie potencjału obszarów zabytkowych dotychczas zaniedbanych i niedostrzeganych. Kapituła podkreślała rozmaitość oraz wieloaspektowość działań związanych z dziedzictwem kulturowym, konsekwencję we wdrażaniu projektów i zwracała uwagę na ciekawe formy wykorzystania, adaptacji i interpretacji obiektów zabytkowych oraz lokalnych tradycji.

Laureaci i gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Nagrodą główną będą filmy promujące dziedzictwo kulturowe zwycięskich gmin, które ufunduje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów
z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”, do 31 maja 2021 r.\

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 31 maja 2021 r.

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny. Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.