STANOWISKO PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

W związku ze stanowiskiem przedstawicieli Stowarzyszenia „Wizna 1939” zawartym w filmie „Poszukiwań NIE BĘDZIE? Rozmowa #nażywo” opublikowanym w dn. 20.05.2021 r. na kanale „Wizny Dziennik Polowy” na platformie YouTube, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że wnioski o wydanie pozwoleń na poszukiwanie zabytków w miejscowościach Jedwabne, Boguszki i Nowe Wykno (gm. Kulsze Kościelne) pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieusunięcia braków w terminie wyznaczonym w wezwaniu – braki należało uzupełnić w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wezwania. W związku z powyższym, nieprawdziwe są informacje zawarte w filmie, iż Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków rzekomo celowo przedłuża termin załatwienia sprawy i działa bez wskazywania podstawy prawnej. Podstawą wezwania do uzupełniania braków jest art. 64 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r., poz. 282), zaś szczegółowy tryb i sposób wydawania pozwoleń określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021 r. poz. 81). Nieusunięcie przez wnioskodawcę braków w terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania skutkowało pozostawieniem wniosków o wydanie pozwoleń bez rozpatrzenia (art. 64 § 2 K.p.a.), o czym poinformowano stronę w stosownym piśmie.