Stanowisko PWKZ dot. auli podziemnej Pałacu Branickich

Biorąc pod uwagę fakt, iż planowana inwestycja Uniwersytetu Medycznego, polegająca na budowie auli podziemnej na obszarze dziedzińca (brak informacji we wniosku UM o kubaturze nadziemnej) powoduje, iż na etapie ustalenia lokalizacji inwestycji nie ma podstaw do twierdzenia, że inwestycja spowoduje zakłócenia kompozycji przestrzennej istniejącej zabudowy sąsiedniej – gdyż ma być ona (zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku) niewidoczna z poziomu gruntu, a co za tym idzie nie może wprowadzać zmian w osiach widokowych oraz stanowić dominant w istniejącej przestrzeni zabytkowej. Badania archeologiczne (będące kluczową częścią aktualnego wniosku UMB o ustalenie lokalizacji), poprzedzające planowaną inwestycję, mogą w sposób znaczący przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat bogatej historii tego cennego dla regionu miejsca. Próba podjęcia realizacji tego zamierzenia może być jedyną szansą uzyskania odpowiedzi na wiele pytań badawczych z zakresu sposobu zagospodarowania i przekształceń kulturowych danego terenu, dokonujących się na przestrzeni wieków.

Jednocześnie należy wskazać, iż ustalenie znalezisk archeologicznych na wskazanym obszarze będzie skutkować podjęciem działań, dotyczących wstrzymania prac i zabezpieczenia odkrytych zabytków  archeologicznych. Należy podkreślić, iż zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego wcześniej pozwolenia,  a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności. Co za tym idzie, kluczowym w sprawie ostatecznego kształtu przyszłej planowanej zabudowy podziemnej mogą stać się właśnie wyniki badań archeologicznych.

W związku z powyższym, w kontekście nieznanych i oczekiwanych odkryć archeologicznych na obszarze dziedzińca Pałacu Branickich należy jednoznacznie podkreślić, iż ostateczny zakres, kształt, parametry planowanej przez UMB inwestycji pozostają z konserwatorskiego punktu widzenia sprawą otwartą oraz mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu badań archeologicznych.