Świątynia w Czarnej Wsi Kościelnej w pełnej okazałości !!

W kościele pw. Matki Bożej Anielskiej  został wykonany został całkowity remont cokołu kamiennego i remont frontowej elewacji ceglanej.  Prace przy zabytku zostały dofinansowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach dotacji udzielonej w 2019 r. w wysokości maksymalnej jaką mógł otrzymać wnioskodawca czyli w kwocie 40 tys. , co stanowiło 49,82% wszystkich poniesionych kosztów. 11 września odbył się generalny odbiór prac przy świątyni.

Rys historyczny parafii. 
Mieszkańcy Czarnej Wsi i okolicznych miejscowości starali się o pozwolenie na budowę kościoła i założenie parafii od roku 1908. Ponieważ władze carskie czyniły trudności z wydaniem pozwolenia na budowę kościoła, uzyskano najpierw pozwolenie na tymczasową kaplicę. Zbudował ją sposobem gospodarczym i na ofiarowanej przez siebie ziemi Szymon Prozorowski. Na Boże Narodzenie 1910 r. poświęcił ją dziekan sokólski, ks. Antoni Songajło. Odtąd odprawiano w niej nabożeństwa. Pierwszym stałym duszpasterzem w Czarnej Wsi został w grudniu 1911 r. ks. Edward Szapel. Ponieważ w 1912 r. rozpoczęto prowadzenie osobnych ksiąg metrycznych, rok ten przyjęto jako datę założenia parafii.
W rok później, 20 lutego 1913 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji wydało pozwolenie na budowę kościoła w Czarnej Wsi. Sprawami związanymi z budową kierował ks. E. Szapel. Projekt świątyni jest w zasadniczej części autorstwa inż. Ławoronkowa. Nieco zmian i poprawek naniósł H. Luft z Warszawy. Prace budowlane rozpoczęto 1 kwietnia 1913 r. Nadzór techniczny nad całością przedsięwzięcia sprawował inż. Marian Beer. Wkrótce jednak, z racji na działania wojenne, prace przy świątyni wstrzymano. Wznowiono je dopiero w maju 1919 r., a już 27 listopada 1921 r. świątynia została poświęcona przez ks. A. Songajłę. W tym też roku miejscowość zaczęto określać mianem Czarnej Wsi Kościelnej. Świątynia pw. Matki Boskiej Anielskiej została konsekrowana przez bp. Władysława Suszyńskiego 16 czerwca 1957 r. Kościół został zbudowany z czerwonej cegły. Jest to obiekt dwuwieżowy utrzymany w stylu neogotyku, Świątynię zaprojektowano jako obiekt z czerwonej cegły, dwuwieżowy, neogotycki, górujący nad okolicą. Kolejni proboszczowie sukcesywnie pracowali nad wyposażeniem świątyni i czuwali nad jej konserwacją. Źródło: https://archibial.pl/parafie/info/15-mb-anielskiej-czarna-wies-koscielna/