Uwaga! Zmiana zakresu kompetencji terytorialnych WUOZ w Białymstoku

Informujemy, że od 15.04.2024 następuje zmiana miejsca procedowania spraw dotyczących robót budowlanych oraz dokonywania podziałów, umieszczania urządzeń technicznych i reklamowych oraz podejmowania innych działań w zakresie następujących zabytków:

  • układu urbanistycznego miasta Augustów,
  • parku miejskiego Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie,
  • układu urbanistycznego części miasta Lipsk
  • terenu Kanału Augustowskiego w zakresie przyległego do kanału terenu do 200m w terenie zalesionym i do 1000 m w terenie otwartym na odcinku od śluzy w Dębowie do granicy Państwa (śluza Kurzyniec).

W związku ze zmianami wszelkie nowe wnioski w powyższym zakresie rozpatrywane będą przez pracowników Delegatury w Suwałkach. Sprawy wszczęte przed 15.04.2024 są procedowane, bez zmian, w siedzibie głównej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Zmiany nie obejmują robót budowlanych przy zabytkach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz wydawania zezwoleń w przedmiocie usuwania drzew z w/w terenów.