WAŻNE ZMIANY W REGULAMINIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU

Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2021 Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 11 stycznia 2021 r. wprowadzony został nowy Regulamin Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, nadany przez Wojewodę zrządzeniem nr 200/2020 z dn. 30 grudnia 2020 r. 

Nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Urzędu.

§5 ust. 1. Urząd działa na terenie województwa podlaskiego, o ile zakres kompetencji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie został powierzony w drodze porozumienia gminom i powiatom, a także związkom gmin i powiatów położonych na terenie województwa. 

§5 ust. 2 Delegatury obejmują swoim zasięgiem terytorialnym gminy leżące w następujących granicach:

  1. delegatura w Łomży obejmuje zasięgiem miasto Łomża oraz powiaty łomżyński, grajewski, kolneński, wysokomazowiecki i zambrowski. 
  2. delegatura w Suwałkach obejmuje zasięgiem miasto Suwałki oraz powiaty sejneński i suwalski. 

§5 ust. 3 W zakresie powiatów województwa podlaskiego nie wymienionych w ust. 2 właściwa jest siedziba główna Urzędu w Białymstoku, z zastrzeżeniem ust 1.

W związku z powyższym, od 01 lutego 2021 r. siedzibą właściwą dla powiatu augustowskiego jest główna siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok). W sprawach, które aktualnie są w toku, należy kontaktować się z białostocką siedzibą Urzędu.

Wszystkie dokumenty, dostarczone osobiście do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, należy składać w Biurze Podawczym na parterze Urzędu. Biuro podawcze czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Korespondencję można także przesłać za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok,
  • poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wuoz.bialystok.pl,
  • przez system ePUAP na adres: ePUAP/wuozbialystok/SkrytkaESP.

Telefony do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku:
Białystok ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/kontakt/pracownicy/
Suwałki ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-suwalkach/
Łomża ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-lomzy/

Regulamin Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku