WIZYTA WICEPREMIERA PROF. PIOTRA GLIŃSKIEGO W SUPRAŚLU

Wicepremier prof. Piotr Gliński, piastujący jednocześnie funkcję Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dnia wczorajszego (11.03) odwiedził miasto Supraśl oraz kilka szczególnie istotnych dla tego regionu obiektów.

Wyjątkowego gościa na ziemi supraskiej podjęli m.in. prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej, Marszałek Województwa  – Artur Kosicki oraz prof. Leon Tarasiewicz – podlaski malarz współczesny.

Pierwszym punktem wizyty był Dom Staromiejski w Supraślu, będącą jednocześnie dawną plebanią Parafii pw. NMP Królowej Polski w Supraślu. To właśnie na prace remontowe przy tym, wpisanym do rejestru zabytków w 1966 r. obiekcie, Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków – prof. Małgorzata Dajnowicz, przeznaczyła w roku ubiegłym najwyższą dotację w kwocie 170 tys. zł. Wykonane działania określono mianem prac zabezpieczających i ratujących niniejszy obiekt – dokonana została m.in. niezbędna wymiana pokrycia dachowego. Docelowo, po zakończeniu kapitalnego remontu tego zabytku, w jego murach ma powstać Muzeum Tradycji Katolickiej Ziemi Supraskiej, które ma stać się miejscem spotkań oraz organizacji wystaw.

Szef resortu kultury, wraz z towarzyszącymi mu gośćmi, przeniósł się następnie do prawosławnego klasztoru – Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa, gdzie miał okazję obserwować postęp prac konserwatorskich nad znajdującymi się w tymże obiekcie freskami. Minister wskazał, że miejsce to ukazuje wielki dorobek kultury i dziedzictwa tego regionu. Na prace remontowe, którymi była wymiana pokrycia dachowego, z ministerialnej puli przekazano 130 tys. złotych. Co istotne niezależnie od tego, na prace we wnętrzu cerkwi, na które składały się prace konserwatorskie prowadzone przy ścianie wschodniej i północnej nawy głównej oraz dwóch filarach, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, przeznaczono w 2020 roku 70 tys. złotych.

Ostatnim już punktem wizyty prof. Piotra Glińskiego na Podlasiu było Muzeum Ikon, będące oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Umiejscowione jest ono na terenie monasteru supraskiego w tzw. Pałacu Archimandrytów i w swoich zbiorach gromadzi liczącą ponad  1200 eksponatów kolekcję ikon, fresków ściennych i przedmiotów sakralnych.

W konferencji prasowej podsumowującej pobyt na Podlasiu, prof. Piotr Gliński wskazał na wielość projektów, oferujących wsparcie finansowe z Programów Ministra oraz środków unijnych mających za zadanie chronić i przywracać świetność obiektom zabytkowym ziemi podlaskiej, a także podziękował przedstawicielom lokalnych instytucji, które na co dzień otaczają je ochroną i opieką, w tym Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.