WNIOSKI O DOTACJĘ W ROZPATRYWANIU

Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków wystąpiła o uzupełnienie braków formalnych do wniosków o przyznanie dotacji na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

56% ze złożonych w tym roku wniosków, wymaga dokonania uzupełnienia bądź poprawy.

O zachowaniu istotnego terminu ich uzupełnienia decyduje data dostarczenia brakującej dokumentacji do WUOZ w Białymstoku lub w przypadku wybrania drogi pocztowej – data stempla pocztowego.

Po usunięciu wyżej wspomnianych braków formalnych, nastąpi kolejny etap procesu rozpatrywania wniosków – poddanie ocenie merytorycznej.

Wartym wspomnienia jest, iż kwota przeznaczona na dotacje ze środków budżetu państwa, jaką dysponuje w tym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wynosi 2 miliony 270 tysięcy złotych. Na kwotę tę składają się zarówno wnioski dotyczące udzielenia dotacji, jak i refundacji poniesionych nakładów za przeprowadzone przy zabytku prace. Termin składania wniosków o refundację mija 20 czerwca 2021 r.