WYJĄTKOWE ZNALEZISKA

Toporek kamienny z okresu neolitu  i fragment kafla piecowego, najprawdopodobniej z II połowy XIX wieku,  trafiły do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał w depozyt Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku fragment toporka kamiennego z okresu neolitu oraz fragment kafla piecowego z przedstawieniem figuralnym kobiety trzymającej wrzeciono, prawdopodobnie z II połowy XIX wieku.

Znaleziska trafiły do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w ubiegłym miesiącu. Toporek został znaleziony na jednym z pól we wsi Zabiele (gmina Jaświły), zaś fragment kafla na wysypisku przy wsi Kiersnówka.

Przypadkowo znalezione zabytki stanowią cenne znaleziska. Wzbogacają wiedzę na temat osadnictwa pradziejowego w okolicy Zabiela oraz nowożytnego w rejonie wsi Kiersnówka.

Art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że „przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa”.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, miejsce przechowywania zabytków archeologicznych odkrytych, przypadkowo znalezionych albo pozyskanych w wyniku badań archeologicznych bądź poszukiwań, określa wojewódzki konserwator zabytków, przekazując je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum.

W przypadku wykorzystania lub użyczania zabytków archeologicznych, przekazanych w depozyt muzeum decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celach wystawienniczych, naukowych, publikacjach itp., należy każdorazowo umieszczać informację, iż zabytki stanowią własność Skarbu Państwa – Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.