Z odkryć archeologicznych

W dniu 29 sierpnia 2022 roku, w godzinach porannych do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło zgłoszenie o odkryciu miecza.

Pracownicy urzędu konserwatorskiego niezwłocznie przeprowadzili oględziny przedmiotu. Miecz został odnaleziony na terenie województwa podlaskiego przez pracownika Muzeum Wojska w Białymstoku. Przedmiot jest nieuszkodzony, pochodzi najprawdopodobniej z okresu wczesnośredniowiecznego.

Oprócz miecza odnalezione zostały fragmenty ceramiki, gwoździe oraz inne drobne elementy metalowe.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków przypomina, iż zgodnie z art. 33. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przypadkowo znaleziony przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, znalazca jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znaleziska oraz niezwłocznie zawiadomić o zalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).